เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลประวัติความเป็นมา

   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นหน่วยงานย่อยภายในสำนักวิทยบริการ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2543 โดยเปิดให้บริการ ณ อาคารบริหาร ชั้น 1 ต่อมาในปี 2546 สำนักวิทยบริการได้ย้ายมาอยู่ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9 ) โดยจัดให้บริการอยู่ที่ห้อง 9-204

 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล