เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลขอบเขตความรับผิดชอบ
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   มีหน้าที่หลักในการให้บริการและสนับสนุนงานรับเข้าศึกษา  งานทะเบียนนิสิตและเอกสารสำคัญ  และงานสถิติการศึกษา
 
 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล