เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลภารกิจและกลยุทธ์

 

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 
ปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน์  ภารกิจ และวัตถุประสงค์
 
เพื่อให้การดําเนินงานด้านทะเบียนและประมวลผลทั้งในด้านระบบทะเบียนนิสิต  การลงทะเบียนเรียนและการศึกษาของนิสิตให้เป็นไปตามหลักการมาตรฐานสากลในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการดําเนินการ

 ปรัชญา
มุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวมและผู้รับบริการเป็นสําคัญ

 ปณิธาน
มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 วิสัยทัศน์
สํานักวิทยบริการเป็นหน่วยงานหลักในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  เป็นวิทยาเขตสารสนเทศชั้นนําในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ภารกิจที่ 3
สนับสนุนและบริการข้อมูลและสารสนเทศด้านการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการรับเข้านิสิตใหม่ เพื่อให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติและจํานวนตามความต้องการของหลักสูตรและวิทยาเขต
2.  เพื่อพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งระบบ
กลยุทธ์
1.  พัฒนากระบวนการการรับเข้าศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร
2.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้งานบริการงานทะเบียนมีความถูกต้องและรวดเร็ว
 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล