เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลงานสถิติการศึกษา

ภารกิจหลัก

 • เปิด – ปิด  ระบบลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจาก KU5 ฉบับออนไลน์กับฐานข้อมูลระดับคะแนน
 • ประมวลผลการศึกษา
 • รวบรวมรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเสนออนุมัติปริญญา/อนุปริญญา
 • แก้ไขระดับคะแนนตามแบบฟอร์มใบแก้ไขคะแนน (KU7)
 • พิมพ์ใบรายงานคะแนนของนิสิต (KU6)
 • ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา
 • ส่งใบรายงานผลการศึกษาของนิสิตให้ผู้ปกครอง
 • จัดหาเอกสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  (สมุดคำตอบ กระดาษคำตอบ)
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประวัตินิสิตใหม่จากใบมอบตัวกับฐานข้อมูลประวัตินิสิต
 • รับลงทะเบียนเรียน เพิ่ม / งด วิชาเรียน
 • จัดทำประกาศเปลี่ยนชื่อ  และ ชื่อสกุล13. บันทึกข้อมูลการย้ายคณะ สาขาวิชา และการเทียบโอนรายวิชา
 • บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสถานภาพนิสิต
 • เสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต (กรณี 5A)
 • ตรวจสอบสถานภาพนิสิต
 • รายงานข้อมูลนิสิต
 • - จำนวนนิสิตทั้งหมด
  - จำนวนนิสิตใหม่
  - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
  - จำนวนนิสิตเต็มเวลา
 • รายงานข้อมูลด้านการเรียน การสอน
 • รายงานข้อมูลสารสนเทศ สกอ. /  กพร.
 • รายงานข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เพื่อการตัดสินใจ
 • รายงานข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เพื่อการประกันคุณภาพ
 • รายงานการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและภาวะการมีงานทำ
 • รายงานข้อมูลตามคำขอ
 • ตรวจข้อสอบด้วยเครื่อง OMR
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล