เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลงานทะเบียนนิสิตและเอกสารสำคัญ

 ภาระงานทะเบียนนิสิตและเอกสารสำคัญ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 • เปิด – ปิด  ระบบลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจาก KU5 ฉบับออนไลน์กับฐานข้อมูลระดับคะแนน
 • ประมวลผลการศึกษา
 • รวบรวมรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเสนออนุมัติปริญญา/อนุปริญญา
 • แก้ไขระดับคะแนนตามแบบฟอร์มใบแก้ไขคะแนน (KU7)
 • พิมพ์ใบรายงานคะแนนของนิสิต (KU6)
 • ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา
 • ส่งใบรายงานผลการศึกษาของนิสิตให้ผู้ปกครอง
 • จัดหาเอกสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  (สมุดคำตอบ กระดาษคำตอบ)
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประวัตินิสิตใหม่จากใบมอบตัวกับฐานข้อมูลประวัตินิสิต
 • รับลงทะเบียนเรียน เพิ่ม / งด วิชาเรียน
 • จัดทำประกาศเปลี่ยนชื่อ  และ ชื่อสกุล13. บันทึกข้อมูลการย้ายคณะ สาขาวิชา และการเทียบโอนรายวิชา
 • บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสถานภาพนิสิต
 • เสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต (กรณี 5A)
 • ตรวจสอบสถานภาพนิสิต


   

 

 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล