เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลแบบฟอร์มสำหรับนิสิต

แบบฟอร์ม KU3

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

แบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารการศึกษา

ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจ

 แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

แบบฟอร์มคำร้องขอลาพักการศึกษา

แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบรายวิชาสำหรับนิสิตที่ย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชา/สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตใหม่

แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายคณะ

แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายสาขาวิชา

คำร้องขอรักษาสถานภาพนิสิต

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน-ต่ำกว่าปกติ

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต (สำหรับนิสิตภาคการศึกษา สุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา)

คำร้องขอลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมalt

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าalt

คำร้องขอลาออก

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อ - ชื่อสกุล

คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนิสิต

แบบฟอร์มขอรับรางวัลการเรียนดีประจำปี

แบบฟอร์มคำร้องขอสอบต่อเนื่อง

คำร้องขอข้อมูลสถิติการศึกษา (สำหรับนิสิต)

 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล