เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผลการเรียนดีเด่น 5A

ปีการศึกษา 2559

ประกาศยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น (ยกเว้นภาคต้น ปีการศึกษา 2559)alt

 

ปีการศึกษา 2558

ประกาศยกเว้นค่าหน่วยกิต สำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษา ดีเด่น (ยกเว้น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

ประกาศยกเว้นค่าหน่วยกิต สำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษา ดีเด่น (ยกเว้น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศยกเว้นค่าหน่วยกิต สำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น (ยกเว้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2558)

ประกาศยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น (ยกเว้นภาคต้น ปีการศึกษา 2558)

ประกาศยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น (ยกเว้นภาคต้น ปีการศึกษา 2558) เพิ่มเติมครั้งที่ 1

 

 

ปีการศึกษา 2557

ประกาศยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น (ยกเว้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2557)-เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ประกาศยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น (ยกเว้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2557)-เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ประกาศยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น (ยกเว้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2557)


ประกาศยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น (ยกเว้นภาคต้น ปีการศึกษา 2557)

ประกาศยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น (ยกเว้นภาคปลาย  ปีการศึกษา 2556)ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการใช้หอพักสำหรับนิสิตผู้มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558

 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล