เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลข้อมูลสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

ข้อมูลการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559 alt
 

 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล