เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน

 - อัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการศึกษา สำหรับนิสิต  ภาคปกติและภาคพิเศษ

  - อัตราค่าธรรมเนียมรายวิชาสหกิจศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ภาคปกติ

 - อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มก.ฉกส. 
   (คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตั้งแต่รหัส 50 เป็นต้นไป) 


- อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาคพิเศษ

- อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

 - อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

ระดับปริญญาโท

ภาคปกติ

 - อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะสาธารณสุขศาสตร์)

 

 

 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล