เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลตารางสอบ

ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558alt

ตารางสอบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 !!! สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางสอบได้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป !!!

  • ตารางสอบกลางภาค (สำหรับนิสิตภาคปกติ)
  • ตารางสอบไล่ (สำหรับนิสิตภาคปกติ)
 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล