เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลตารางเรียน

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2559 !!! สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป!!!alt

ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2559 !!! สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป!!!

 

ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

 

ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558

 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล