เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี มก. พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๙  alt

 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล