เข้าสู่ระบบจัดการข้อมุลประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิตที่ยื่นจบการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
หน่วยสำเร็จการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล
  • รายชื่อนิสิตที่ยื่นจบการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (สำหรับที่ยื่นตามปฏิทินการศึกษา 8 ส.ค. - 16 ก.ย. 2559)
  • รายชื่อนิสิตที่ค้างชำระหนี้สินกับมหาวิทยาลัย (ขอให้ดำเนินการชำระหนี้สิน ภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2559)

 

รายชื่อนิสิตที่เข้าข่ายสำเร็จการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

 

 

 

 

รายงานส่งเอกสารสำหรับที่ยื่นจบการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

 

 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล